Градът

02 October 2014

Прегледана: 2088 пъти

СКАНДАЛНО! Гербаджийският кмет на Поморие искаше да набута общината с ипотекиран имот в КТБ!Кметът на Поморие от ГЕРБ Иван Алексиев предлага на общинския съвет да гласува заменка на 6 декара общински имот на първа линия, южно изложение, за сградата на "Морски клуб".
На 27 юни ЗАД КУЛИСИТЕ публикува "Пълна декапитализация на Община ГЕРБ - Поморие! Общински имоти се продават и заменят като топъл хляб", където посочва:
"2. Заменка на имоти. Общината дава 6 дка терен на първа линия, между гарата и лимонадения цех, а получава старата сграда на "Морския клуб" (ДОСО-то). "Независим" експерт дал по-висока оценка за сградата.
Какво се крие зад това?! Вероятно добре обезпечена услуга. Новият собственик на терена (небезизвестен за поморийци бизнесмен) има имоти залепени до въпросния терен. И да си разшири и обедини владенията човекът."

На заседанието на Общински съвет-Поморие, по предложение на кмета Иван Алексиев, бе прието решение да се извърши замяна на общински имот, находящ се в квартал „Свобода”, за терена, включващ сградата и прилежащите площи на “Морски клуб”-Поморие. Предложението бе прието с 20 гласа “за”. "Против" е гласувал единствено общинският съветник от ДПС Мустафа Ахмед.
Доволен от "добрата" сделка, гербаджиийския кмет побърза да се похвали на общинския си сайт, преди да е минало решението през областния управител на Бургас Павел Маринов.
За голямо съжаление на Иван Алексиев и на бизнесмена, който щеше да придобие апетитно общинско теренче, Павел Маринов обяви заменката за НЕЗАКОННА. Впоследствие се оказа, че въпросната сграда на "Морски клуб" - Поморие е ИПОТЕКИРАНА В КТБ И ДНЕС В НЕЯ СА БИЛИ КВЕСТОРИТЕ НА БАНКАТА!

Иван Алексиев щеше да набута поморийци с ОЩЕ ЕДИН БАНКОВ ЗАЕМ, защото с придобиването на сградата от Община Поморие вървят и вноските по ипотеката към КТБ, вместо общинските пари - на данъкоплатците, да се вложат в инфраструктурни проекти.
Ето такива ги върши КМЕТЪТ НА БОЙКО БОРИСОВ В ПОМОРИЕ, разполагйки с ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, сякаш му е бащиния!

КТБ затвори врати на 23 юни 2014 година. А ето какво пише Иван Алексиев на 27 юни 2014: "Морският клуб – отново собственост на поморийци".
СЛЕД 23 ЮНИ КТБ НЕ Е ДАВАЛА КРЕДИТИ, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ КМЕТЪТ НА ПОМОРИЕ Е БИЛ НАЯСНО, ЧЕ НАБУТВА ОБЩИНАТА С ИПОТЕКИРАН ИМОТ!

zadkulisite.com
Прокурор на републиката написа на 18/10/2014г. 05:00ч.
Всички които правят далавери с земя,имоти но не тяхна лична собственост а било то общинска или държавна,го правят за лично облагодеталстване и органите които движат и наблюдават как става това естествено си получават процентите в личните си сметки.Всичко става с протекцията на мафията.Не само тази свързяна с наркотици,проституция и тем подобни а и мафията на белите якички.Къде са инвестициите в страната с най-ниско запплащане на труда в ЕС?Няма… .няма и да има.Бюрокрация,корупция,натиск и други шантажи държат на далечно разстояние всеки помисъл за инвестиция.А като няма свежи пари да раздвижат икономиката… ще се разпродава.Докато има какво… после важи максимата-след нас и потоп.


Помо написа на 09/10/2014г. 20:46ч.
Що не пишете за новата кола на Кунчо Гайдов


До Общински Съвет написа на 09/10/2014г. 14:18ч.
Спрете се малко ве не ви ли е срам.


Разпродажбите пак започнаха написа на 09/10/2014г. 14:16ч.
По т.10. от дневния ред: „ОС-513/15.09.2014г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на „Даниел 99” ООД” се прие следното Р Е Ш Е Н И Е : № 1152/07.10.2014г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38 ал.2 от ЗОС и чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж - надстрояване на „Даниел 99”ООД, регистрирано с Решение от 07.05.2002г. по фирмено дело №960/2002г. по описа на Бургаски окръжен съд, вписано в регистъра за търговските дружества при БОС под парт.№353, том 11, рег.1, стр.242 със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, ул.”Лозенградска” №9, Булстат №102812193, представлявано от Тодор Илиев Деляков за надстрояване на сграда с РЗП от 227.20кв.м. в поземлен имот с идентификатор №57491.503.191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие /съответстващ на УПИ II, кв.35 по регулационния план/, целия на площ от 314кв.м. и актуван с АЧОС №2855/2005г. ​Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 44 300.00лв. /без ДДС/. По т.11. от дневния ред: „ОС-516/16.09.2014г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имоти общинска собственост на Нафизе Халил от с.Порой” се прие следното Р Е Ш Е Н И Е : № 1153/07.10.2014г. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.37 ал.4 т.4, чл.49а от ЗОС и чл.43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Назифе Ахмед Халил с постоянен адрес с.Порой, картотекирана като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на Кмета на общината съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 60кв.м. в УПИ IX, кв.24 по плана на с.Порой, целия на площ от 525кв.м. и актуван с АЧОС №772/19.05.2000г. ​Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 816.00лв. /без ДДС/. По т.12. от дневния ред: „ОС-528/26.09.2014г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в ПИ № 57491.501.134, гр.Поморие” се прие следното Р Е Ш Е Н И Е : № 1154/07.10.2014г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 ал.2 от ЗОС и чл.42 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публично оповестен конкурс за отстъпване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с гаражи върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 57491.501.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК ​/УПИ VIII кв.237 по регулационния план на гр.Поморие/, на площ от 630кв.м., актуван с АЧОС №5433/12.03.2013г., срещу придобиване на собственост за Общината върху самостоятелни обекти в новоизградената сграда, при спазване на следните градоустройствени показатели: 1. РЗП 1258кв.м./max./; 2. ЗП 440 кв.м./max./; 3. 189кв.м. – озеленяване;​ и условия на конкурса: ​4. Представяне на идеен проект за застрояване /на хартиен носител и в цифров вид с триизмерна визуализация/; ​5. Срок за завършване на строителството – максимум до 2 /две/ години от датата на сключване на договора, с удостоверение за въвеждане в експлоатация;​ ​6. Минимум 30% от РЗП на сградата за собственост на Община Поморие; ​7.При промяна РЗП в имота, Общината да получи минимум 30% от новата РЗП; ​8. Завършване на строителството до ключ, съгласно Български държавен стандарт /БДС/; ​9. Гаранция за участие в конкурса 15 000лв. ​Стойността на построените самостоятелни обекти, съгласно техническият инвестиционен проект за учредителя не може да бъде по-малка от пазарната стойност на правото на строеж за цялата сграда в ПИ с идентификатор 57491.501.134 по КККР на гр.Поморие в размер на 276 000.00лв./без ДДС/. ​Общински съвет Поморие определя следните критерии и метод за оценка на предложенията: 1. К1 – допълнителна инвестиция в обекта Кандидатите получават от 1 до 60 точки Оценяването да се извърши по формулата: ​ К1=Доп.инвестиция участник x 60 Макс.размер доп.инвестиция Където инвестиция участник е предложената от кандидата инвестиция Максимален размер допълнителна инвестиция от всички участници Тежест на критерия N1=40 2.К2 – срок за строителство на сградата Кандидатите да получават от 1 до 60 точки Оценяването да се извърши по формулата: К2= Срок минимален х 60 Срок участник Където срок минимален е най-краткия предложен срок, а срок участник е предложения от участника срок. Тежест на критерия N2=20 Комплексна оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата: К=К1хN1+К2хN2 На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К. Гаранционния срок на извършеното строителство не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени съгласно чл.160, ал.3, ал.4, ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 от Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Настоящото решение отменя решение №1030/26.06.2014г. на Общински съвет Поморие. По т.13. от дневния ред: „ОС-529/26.09.2014г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.503.12, гр.Поморие” се прие следното Р Е Ш Е Н И Е : № 1155/07.10.2014г. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредба №1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие, , дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване са следния имот, частна общинска собственост: Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/ 5261/20.06.2012г. гр.Поморие ПИ 57491.503.12 Сграда 57491.503.12.1 Сграда 57491.503.12.2 /кв.8 УПИ І/ Дворно място 248кв.м. Масивна двуетажна сграда със ЗП 95кв.м. Масивна едноетажна сграда със ЗП 12кв.м. Обща цена: 420 000,00лв. По т.14. от дневния ред: „ОС-530/26.09.2014г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.501.29, гр.Поморие” се прие следното Р Е Ш Е Н И Е : № 1156/07.10.2014г. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредба №1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие, , дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване са следния имот, частна общинска собственост: Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/ 5321/05.11.2012г. гр.Поморие ПИ 57491.501.29 Дворно място 463кв.м. 171300,00лв.


До Общински Съвет Поморие написа на 06/10/2014г. 18:25ч.
Скъпи Дами и Господа не позволявайте на Баничарят Кмет и Гладната Юристка да се подиграват така на Вас и Нас избирателите. Гледайте внимателно всички документи и искайте всякаква информация за тези замени и продажби които ви карат да гласувате. За да не станете неволно съучастници в задкулисните далавери на Баничарят и екипът му. Току виж Община Поморие купила КТБ и после децата ни задължени и поробени доживотно.


айде на авантата написа на 05/10/2014г. 00:01ч.
Далаверата е повече от ясно-делят си ипотеката, която е минимум 6 милиона.После общината трябвало да плаща вноските. Егати нотариусите, егати ти прокурори, егати ти общински съветници. Все отбор юнаци да им не нагледаш!


да, ама надали написа на 04/10/2014г. 06:23ч.
Въпросните правораздавателни и охранителни органи отдавна са на хранилката на гепаджиите.Така че няма никакъв шанс, още повече, че от 90 милиона за ВиК, поне десет са вече заделени за партията им.Честито втори мандат на кмета!


Къде е Прокуратурата написа на 02/10/2014г. 20:40ч.
Че Съветниците в Поморие са овце това всички го знаем, къде обаче са полиция и прокуратура да ги хванат тези крадци и за дълго в затвора.
Име:

Коментар:Моля попълнете капча кода по-долу
captcha

Меню